X

گالری صوت ها

احمد سراج در جلسه تصویب بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اهواز
احمد سراج در جلسه تصویب بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اهواز
یکشنبه، 15 اسفند 1400 - 23:54
سیاوش محمودی در جلسه تصویب بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اهواز
سیاوش محمودی در جلسه تصویب بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اهواز
یکشنبه، 15 اسفند 1400 - 23:50
زارع زاده در جلسه دوم بررسی وضعیت آسفالت معابر
زارع زاده در جلسه دوم بررسی وضعیت آسفالت معابر
یکشنبه، 15 اسفند 1400 - 23:28
سیاوش محمودی رئیس شورا در جلسه دوم بررسی وضعیت آسفالت معابر
سیاوش محمودی رئیس شورا در جلسه دوم بررسی وضعیت آسفالت معابر
یکشنبه، 15 اسفند 1400 - 23:06