فرهنگی و اجتماعی

کمیسیون ها فرهنگی و اجتماعی

فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

 

جاسم موسوی پور

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزش

 

محمدرضا ایزدی

نائب رئیس کمیسیون

 

حسین حیدری

عضو کمیسیون

 

سید محسن موسوی زاده

مخبر کمیسیون

 

اسکندر لطفعلی زاده

عضو کمیسیون

 

سید ناصر موسوی نژاد

عضو کمیسیون

 

محمد جعفر فلسفی

عضو کمیسیون

 
  • بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای كاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات فرهنگی،اجتماعی شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای فرهنگی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
  • همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی بنا به درخواست آنان.
  • برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، ، فرهنگی، آموزشی با موافقت دستگاههای ذیربط.
  • تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
  • تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
  • بررسی و تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته وآگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
  • بررسی و تصویب مساعدت به موسسات فرهنگی ،هیات مذهبی ،مساجدو...