X

فرهنگی و اجتماعی

کمیسیون ها فرهنگی و اجتماعی

اعضای کمیسیون فرهنگی،اجتماعی، ورزش و امور جوانان

 
  • بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای كاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات فرهنگی،اجتماعی شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای فرهنگی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
  • همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی بنا به درخواست آنان.
  • برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، ، فرهنگی، آموزشی با موافقت دستگاههای ذیربط.
  • تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
  • تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
  • بررسی و تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته وآگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
  • بررسی و تصویب مساعدت به موسسات فرهنگی ،هیات مذهبی ،مساجدو...