X

خدمات شهری

کمیسیون ها خدمات شهری

اعضای کمیسیون خدمات شهری

 
شرح وظایف
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات خدماتی شورا و طرحهای مصوب در امور خدماتی و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
  • تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز خدماتی ، تفریحی و ورزشی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
  • تصویب اساسنامه موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری در حوزه خدمات شهری
  • نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
  • نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
  • نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه فضاهای سبز و تاسیسات خدماتی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
  • تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
  • تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
  • تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.

Get Aggregated RSS