خدمات شهری

کمیسیون ها خدمات شهری

خدمات شهری

 

فتح اله حاجتی

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز

 

سید ناصر موسوی نژاد

نائب رئیس کمیسیون

 

جاسم موسوی پور

مخبر کمیسیون

 

محمد هادی قنوات

عضو کمیسیون

 

شهاب آزادوار

دبیر کمیسیون

 

محمدرضا ایزدی

عضو کمیسیون

 

مهران باباپور

عضو کمیسیون

 

اسکندر لطفعلی زاده

عضو کمیسیون

 
شرح وظایف
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات خدماتی شورا و طرحهای مصوب در امور خدماتی و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
  • تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز خدماتی ، تفریحی و ورزشی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
  • تصویب اساسنامه موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری در حوزه خدمات شهری
  • نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
  • نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
  • نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه فضاهای سبز و تاسیسات خدماتی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
  • تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
  • تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
  • تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.

Get Aggregated RSS