حمل و نقل و ترافیک

کمیسیون ها حمل و نقل و ترافیک

حمل و نقل و ترافیک

 

رحیم کعب عمیر

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

مهران باباپور

نائب رئیس کمیسیون

سید ناصر موسوی نژاد

عضو کمیسیون

فتح اله حاجتی

عضو کمیسیون

سید محسن موسوی زاده

مخبر کمیسیون

محمدرضا ایزدی

عضو کمیسیون

عبدالزهرا سنواتی

عضو کمیسیون

شرح وظایف
  • بررسی و اعلام نظر در خصوص سیاست های راهبردی و ارائه راهکارهای کلی جهت برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری.
  • بررسی سیاست ها و الویت بندی اجرای طرح های حمل و نقل و ترافیک و توسعه شبکه و نظارت بر حسن اجرای آنها.