تحقیق ،نظارت و بررسی

تحقیق، نظارت و بازرسی

 

محمدرضا ایزدی

رییس کمیسیون تحقیق ،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز

 

جاسم موسوی پور

مخبر کمیسیون

 

مهران باباپور

نائب رئیس کمیسیون

 

محمدجعفر فلسفی

عضو کمیسیون

 

حسین حیدری

عضو کمیسیون

 

سید محسن موسوی زاده

عضو کمیسیون

 

عبدالزهرا سنواتی

عضو کمیسیون