امور اقتصادی ، سرمایه گذاری و مشارکتها

امور اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شهری

 

مازیار جهانبخشی

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شهری

 

جاسم موسوی پور

عضو کمیسیون

 

فتح الله حاجتی

عضو کمیسیون

 

محمدرضا ایزدی

عضو کمیسیون

 

محمد جعفر فلسفی

عضو کمیسیون

 

مهران باباپور

نائب رئیس کمیسیون

 

اسکندر لطفعلی زاده

مخبر کمیسیون

 
شرح وظایف
  • نظارت بر پیشرفت انجام امور مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت و حسن انجام کار.
  • بررسی مشکلات و موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرح ها و پروژه های شهری و شهرداری و ارائه راهکارهای منطقی و قانونی به شورای اسلامی شهر .
  • ارائه پیشنهادهای کارشناسی به شورای اسلامی شهر مبنی بر ایجاد شرکت های مشاوره ای و ارائه خدمات کارشناسی در بخش خصوصی در راستای خصوصی سازی تمام فعالیت ها.
  • بررسی عملکرد سایر شهرداری های کشور در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و پروژه های شهری و شهرداری و ارائه نظرات کارشناسی به شورای اسلامی شهر .
  • بررسی شاخصهای زیست محیطی و سلامت شهری و ملزم نمودن شهرداری و سازمانهای تابعه به استاندارد سازی و رعایت این شاخصها.
  • ارائه پیشنهادهای مشخص پژوهشی به مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر برای بررسی طرح های جدید سرمایه گذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی.
  • بررسی قراردادها و توافقنامه های مشارکتی و سرمایه گذاری شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته با بخش های دولتی،خصوصی و تعاونی.
  • بررسی بازاریابی، فروش و تهاتر تولیدات و عواید حاصل از سهم آورده شهرداری در پروژه های مشارکتی و اوراق مشارکت و همچنین اموال غیر منقول و امتیازات.

Get Aggregated RSS