X

لیست برنامه ها و اولویت های شورای شهر و شهرداری اهواز برای اجرای آسفالت در معابر شهری مناطق هشتگانه

لیست برنامه ها و اولویت های شورای شهر و شهرداری اهواز برای اجرای آسفالت در معابر شهری مناطق هشتگانه

 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
منطقه 1مدیر ارشد 1402/04/27231.40 KBدانلود
منطقه 2مدیر ارشد 1402/04/27337.35 KBدانلود
منطقه 3مدیر ارشد 1402/05/08359.00 KBدانلود
منطقه 3 - لیست دوممدیر ارشد 1402/05/08163.44 KBدانلود
منطقه 4مدیر ارشد 1402/04/27264.52 KBدانلود
منطقه 5مدیر ارشد 1402/04/27285.58 KBدانلود
منطقه 6مدیر ارشد 1402/05/08360.16 KBدانلود
منطقه 7مدیر ارشد 1402/05/08225.22 KBدانلود
منطقه 8مدیر ارشد 1402/05/08243.63 KBدانلود