حوزه ریاست

 

مسلم آقاجری
  • کارشناس ارشد معماری
مدير حوزه رياست شورا