حقوقی و املاک

حقوقی و املاک

 

حسین حیدری

رئیس کمیسیون حقوقی و املاک

 

عبدالزهرا سنواتی

نائب رئیس کمیسیون

 

محمد هادی قنوات

مخبر کمیسیون

 

فتح اله حاجتی

عضو کمیسیون

 

سالمی

دبیر کمیسیون

 

رحیم کعب عمیر

عضو کمیسیون

 

محمدرضا ایزدی

عضو کمیسیون

 

محمد جعفر فلسفی

عضو کمیسیون

 
شرح وظایف
  • بررسی و ارایه پیشتهاد در رابطه اداره حقوقی شهرداری
  • بررسی و ارایه پیشنهادات در رابطه با نحوه معاملات و توافقات
  • بررسی و ارائه پیشنهاد در رابطه با نحوه اجرای احکام و اجرائیات شهرداری
  • بررسی و ارائه پیشنهاد در رابطه با مسائل حقوقی مسیرگشائیها
  • بررسی و ارائه پیشنهاد در رابطه با حفظ و نگهداری املاک شهرداری
  • بررسی و ارائه پیشنهاد در رابطه با نحوه رسیدگی به شکایات مردم
  • بررسی و اعلام نظر در رابطه با آئین نامه های پیشنهادی شهرداری
  • بررسی و اعلام نظر در رابطه با امور محول شده از طرف شورا و رئیس شورا