اسکندر لطفعلی زاده

اسکندر لطفعلی زاده
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز
خداخواست ویسی
مسئول دفتر
  •  
  • شماره تماس دفتر:
 

رئیس کمیسیون اقتصادی سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شهری 
 

 
Loading
  • اطلاعات فردی  •  -