برنامه و بودجه, مازیار جهانبخشی
شماره: 348235
1399/05/01 - 09:20
صد و بیست و ششمین جلسه مکرر كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه صد و بیست و ششم كميسيون برنامه و بودجه به رياست مازيار جهانبخشي و با حضور اعضاي كميسيون آقايان حسين حيدري،محمدرضا ايزدي، محمدجعفر فلسفي، اسکندر لطفعلی زاده و مهران باباپور،عبدالزهرا سنواتی برگزار شد.
در اين جلسه آقایان کریمی مدیر کل حسابرسی ، خانم شاعری معاونت مالی ، اداری سازمان زیبا سازی به همراه حسابرس به عنوان مدعوین كميسيون حضور داشتند.
اين كميسيون با دستور كار ۱)تفریغ بودجه سال ۹۷ سازمان فناوری و اطلاعات و ارتباطات ،  ۲) تفریغ بودجه سال ۹۷ سازمان زیباسازی برگزار شد.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved