23
انتصاب مدیر مرکز مطالعات وپژوهش شورای اسلامی شهراهواز

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شورای شهراهواز، امین شحیطاوی ازسوی رییس شورای اسلامی کلانشهراهواز
  مدیر این مرکز شد.
طی حکم رییس شورای اسلامی شهر آمده "نظر به تعهد ،شایستگی و تجربیات ارزشمندجنابعالی ،به موجب این حکم به عنوان " مدیر مرکز مطالعات وپژوهش شورای اسلامی کلانشهراهواز منصوب می شوید.
امید است بااتکا به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه امکانات درانجام امور محوله و بهبود شرایط موجود،موفق وموید باشید.
گفتنی است امین شحیطاوی مدیر مطالعات وپژوهش شهرداری و معاون اجرایی پایانه شهرداری اهواز بود وسال ۱۳۹۲برترین مدیر علمی سازمان ها و دستگاههای اجرای استان خوزستان از سوی استانداری و دانشگاه شهید چمران شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.