محمدرضا ایزدی, تحقیق، نظارت و بازرسی
شماره: 345894
1399/04/22 - 10:30
بازدید محمدرضا ایزدی از روند اجرایی اسفالت خیابان‌ شریعتى

محمدرضا ایزدی رییس کمیسیون نظارت و بازرسی و تحقیق شورای شهر اهواز از روند اجرایی اسفالت خیابان‌ شریعتى و بررسى مشکلات منطقه مشعلى بازدید کرد .

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved