14
بازدید حسینی ، عبدالزهراسنواتی از منطقه شش

سید کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی ، عبدالزهراسنواتی رئیس شورای شهراهواز ،وحیدمعین زاده معاون فنی عمرانی شهرداری اهواز ، غلامرضاسودانی مدیر منطقه شش و معاونین منطقه شش شهرداری اهواز  از محل احداث زمین ورزشی در کوی آهن افشار و کوی عین دو بازدید کردند .

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.