20
صد و چهاردهمین جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه صد و چهاردهم كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز روز یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸ ساعت ۱۳ به رياست مازيار جهانبخشي و با حضور اعضاي كميسيون آقايان حسين حيدري،محمدرضا ايزدي، محمدجعفر فلسفي، اسکندر لطفعلی زاده و مهران باباپور،عبدالزهرا سنواتی برگزار شد.
در اين جلسه آقایان نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، پرویز دغاغله شهردار منطقه چهار به همراه معاونین ، خانم حمیداوی مدیر درآمد شهرداری به عنوان مدعوین كميسيون حضور داشتند.
اين كميسيون با دستور كار بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ شهرداری اهواز ( بودجه پیشنهادی شهرداری منطقه چهار)برگزار شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.