14
اعضای کمیسیون های شورای شهر اهواز در سال دوم انتخاب شدند

در چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز پس از انجام رای گیری بین اعضا، اعضای کمیسیون های شورا در سال دوم دوره پنجم انتخاب شدند.

در چهل و هشتمین جلسه شورای شهر اهواز که روز 13 شهریورماه برگزار شد، عبدالزهرا سنواتی، حسین حیدری، مازیار جهانبخشی، محمدرضا ایزدی، محمد جعفر فلسفی، اسکندر لطفعلی زاده و مهران باباپور هر کدام با ۱۲ رأی به عنوان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شدند.

عبدالزهرا سنواتی، حسین حیدری، فتح الله حاجتی، محمدهادی قنوات، محمدجعفر فلسفی، رحیم کعب عمیر و جاسم موسی پور نیز هر کدام با ۱۲ رای به عنوان اعضای کمیسیون حقوقی و املاک انتخاب شدند.

همچنین مازیار جهانبخشی، محمدجعفر فلسفی،جاسم موسی پور، اسکندر لطفعلی زاده، مهران بابا پور، سیدمحسن موسوی زاده و محمدهادی قنوات با ۱۲ رای به عنوان اعضای کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری انتخاب شدند.

در کمیسیون خدمات شهری و بهداشت نیز اسکندر لطفعلی زاده با ۱۱ رای، مازیار جهانبخشی با ۹ رای، محمد رضا ایزدی با ۹ رای، عبدالزهرا سنواتی با ۹ رای، اسید ناصر موسوی نژاد با ۹ رای، محمد هادی قنوات با ۸ رای و مهران باباپور با ۸ رای به عنوان اعضا انتخاب شدند.

همچنین سیدناصر موسوی نژاد، اسکندر لطفعلی زاده، محمدرضا ایزدی، حسین حیدری، جاسم موسی پور، سیدمحسن موسوی زاده و محمدهادی قنوات با ۱۱ رای به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، ورزش و امور جوانان انتخاب شدند.

فتح الله حاجتی، سیدناصر موسوی نژاد، رحیم کعب عمیر، عبدالزهرا سنواتی و محمدرضا ایزدی نیز با ۱۱ رای به عنوان اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک انتخاب شدند. همچنین سیدناصر موسوی نژاد، مهران باباپور، عبدالزهرا سنواتی، فتح الله حاجتی، رحیم کعب عمیر، سیدمحسن موسوی زاده و محمدجعفر فلسفی با ۱۲ رای به عنوان اعضای کمیسیون محیط زیست انتخاب شدند.

همچنین مازیار جهانبخشی با ۱۲ رای، سیدمحسن موسوی زاده با ۱۲ رای، مهران باباپور با ۱۲ رای، محمد هادی قنوات با ۱۲ رای، اسکندر لطفعلی زاده با ۱۲ رای، جاسم موسی پور با ۱۱ رای و محمدجعفر فلسفی با ۹ رای به عنوان اعضای کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و توسعه شهری انتخاب شدند.

سیدناصر موسوی نژاد، جاسم موسی پور، فتح الله حاجتی، مهران باباپور، محمدرضا ایزدی محمد جعفر فلسفی، سیدمحسن موسوی زاده با ۱۲ رای به عنوان اعضای کمیسیون تحقیق نظارت و بازرسی انتخاب شدند.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.