17
صالح پور:مدیری به شهردار معرفی نکردم

 عضو شورای شهر نیز اظهار کرد: همه صحبت های خود را در جلسات غیرعلنی می زنیم و هرگز دنبال جوسازی و مصاحبه نیستیم و این دلیل بر عدم اشراف بر مسائل نیست. امروز در حضور همه اعلام می کنم که هیچ مدیری را به شهرداری معرفی نکردم.

زیبا صالحپور گفت: آیا شهردار این مدیران را انتخاب کرده و دو ماه پیش شاهد بودم که شهردار اهواز درصدد تغییر یکی از همین مدیران بود اما شورای شهر همراهی لازم را نداشته و مانع ایجاد کرد. همچنین قطعا در فضای متشنج نمی توان تصمیمات صحیح را اخذ کرد.

صالحپور خطاب به اصحاب رسانه گفت: چرا یک موضوع مشابه در یک شهر بینابین نیست و عده ای ۱۰۰ درصد تائید و عده ای دیگر هم آن را ۱۰۰ درصد رد می کنند.

عضو شورای شهر اهواز بیان کرد: شنیدم قرار است که یزدی به عنوان رئیس سازمان پسماند انتخاب شود که این فرد از جمله افراد با سابقه و با تجربه است.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.