طراحی سایت
مصوبات
مصوبات و بودجه شورا
عنوان حجم نوع دريافت فايل
مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز -   سال ۱۳۹۲ 397KB PDF
مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز -   سال ۱۳۹۳ 346KB PDF
 مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز -   سال ۱۳۹۴ 702KB  PDF