طراحی سایت
کمیسیون خدمات شهری

 

 

رئیس کمیسیون:

فتح الله حاجتی

 

نائب رئیس:

 عبدالزهرا سنواتی          
   
           
 

مخبر کمیسیون:

محمد  هادی قنوات           
 

عضو کمیسیون:

محمدرضا ایزدی           
 
 

 

 

عضو کمیسیون:

مازیار جهانبخشی           


   

عضو کمیسیون:

سیدناصر موسوی نزاد           
   
 

 

 

عضو کمیسیون:

           

رحیم کعب عمیر 

 

 

           

 


 

اخبار کمیسیون

Get Aggregated RSS