طراحی سایت
X

حمل و نقل و ترافیک

کمیسیون ها حمل و نقل و ترافیک

حمل و نقل و ترافیک

 

رحیم کعب عمیر

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

مهران باباپور

نائب رئیس کمیسیون

سید ناصر موسوی نژاد

مخبر کمیسیون

فتح اله حاجتی

عضو کمیسیون

محمد جعفر فلسفی

عضو کمیسیون

شهاب آزادوار

دبیر کمیسیون

شرح وظایف
  • بررسی و اعلام نظر در خصوص سیاست های راهبردی و ارائه راهکارهای کلی جهت برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری.
  • بررسی سیاست ها و الویت بندی اجرای طرح های حمل و نقل و ترافیک و توسعه شبکه و نظارت بر حسن اجرای آنها.