طراحی سایت
کمیسیون حقوقی و املاک و اموراقتصادی و سرمایه گذاری

 

رئیس کمیسیون:

 حسین حیدری          
 

نائب رئیس:

عبدالزهرا سنواتی

 

مخبر کمیسیون:


   
             محمد هادی قنوات

 اعضای کمیسیون:

   


           
     

 فتح الله حاجتی                              اسکندر لطفعلی زاده                   جاسم موسی پور                  محمدجعفر فلسفی

اخبار کمیسیون

Get Aggregated RSS