جمعه، 3 آذر 1396
قوانین شورای اسلامی شهر اهواز

قوانین شورای اسلامی شهر اهواز

دلیل افزایش تعداد کمیسیون ها از پنج به هشت:

به استناد قانون دستورالعمل مصوب شورای عالی استانها و ذکر این مطلب که شورا می تواند با توجه به نیاز شهر و تشخیص اعضاء کمیسیون ها را افزایش یا کاهش دهد ؛ بنابراین شورا با مذاکرات و وجود پتانسیل در اعضای بیست و یک نفره ی خود و همچنین حرکت به سمت هرچه تخصصی تر بررسی کردن موضوعات مطروحه در شورا تصمیم به افزایش کمیسیون های شورا نمود.