تحقیق ،نظارت و بررسی

تحقیق، نظارت و بازرسی

 

محمدرضا ایزدی

رییس کمیسیون تحقیق ،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز

محمدجعفر فلسفی

مخبر کمیسیون

مهران باباپور

نائب رئیس کمیسیون

فتح الله حاجتی

عضو کمیسیون

سید محسن موسوی زاده

عضو کمیسیون

جاسم موسوی پور

عضو کمیسیون

سید ناصر موسوی نژاد

عضو کمیسیون